سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سامانه آزمون آنلاین دروس استاد مهری اتیوند

آزمون آنلاین درس فارسی عمومی - استاد مهری اتیوند

به نام خدا

درس فارسی عمومی      تاریخ: 1399/04/01        ساعت: 4 عصر           زمان آزمون: 40 دقیقه


دانشجویان محترم لطفا نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی و پاسخ ها را در بخش انتهای سایت و به صورت پیام خصوصی در واتساپ ارسال فرمایید.

 

  1-بیت «به بینندگان آفریننده را/نبینی مرنجان دو بیننده را» پویای عقیده ......؟

الف) معتزله وشیعه            ب)اشاعره و معتزله

ج) اهل سنت و اشاعره        د)اهل جبر و اشاعره

2-میان کلمات «جان و خرد »چه صنعت ادبی برقرار است؟

الف)تضاد      ب)مراعات نظیر 

ج)تشبیه        د)جناس

3-«جویبار آزادی» چه نوع اضافه ای است؟

الف)تشبیهی         ب)استعاری

ج)توضیحی        د)اقترانی

4- معنی واژه «علت» در مصراع «خام خوردن علت آرد در بشر» چیست؟

الف)خستگی        ب)مرگ

ج)بیماری          د)درد و الم

5-نویسنده کتاب «مسایل عصر ایلخانان»کیست؟

الف)عبدالحسین زرین کوپ        ب)حسینعلی راشد

ج) منوچهر مرتضوی                 د)نصراله فلسفی

6-ویژگی شعر نظامی چیست؟

الف)توصیفات زیبا                   ب)لطافت اندیشه

ج)سادگی و روانی                  د) شیوایی بیان

7-کدام گزینه از آثار منثور ناصر خسرو نیست؟

الف) خوان اخوان، زادالمسافرین         د)گشایش و رهایش ،سفرنامه

ب)جامع الحکمتین ،وجه دین            د)روشنایی نامه و سعادت نامه

8-مفهوم ترکیب «من یزید عشق» چیست؟

الف)جایی که عشق جلوه گری می کند

ب)جایی که که عشق را به حراج گذاشته اند

ج)جایی که عشق هم بدان راه ندارد

د)جایی که عاشق حقیقی بدان می رسد

9-مقصود از «ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت » کیست؟

الف)روح دمیده شده خداوند در تن آدمی           ج)عاشقان درگه حق

ب)عارفان پاک باخته                                  د)زایرین حرم امن الهی

10-بین کلمات«مشغول و مغرور» چه نوع سجعی است؟

الف)متوازی             ب)مطرف

ج)ناقص                د)متوازن

11-نویسنده کتاب «الاتقان»کیست؟

الف)خواجه عبدالله انصاری              ج)جلال الدین سیوطی

ب)ابوسعید ابوالخیر                   د)ابن الاثیر

 

 

12-«هابیل آفتاب»چه نوع اضافه ای است؟

الف)توضیحی             ج)تشبیهی

ب)توصیفی                 د)استعاری

13-«هراسان» چه نوع صفتی است؟

الف)حالیه                  ج)نسبی

د)لیاقت                 د)مفعولی

14-شعر کدام شاعر از عرفان بودایی اثر پذیرفته است؟

الف)نیما                 ج)اخوان ثالث

ب)سهراب سپهری          د)پروین

15-کدام نوع شعر در دیوان پرویناعتصامی نیست؟

الف)قصیده               ج)مثنوی

ب)غزل                د)قطعه

16)اطال الله بقاه»از نظر دستوری چه نوع جمله ای است؟

الف)معترضه                   ج)امری

ب)خبری                      د)زاید

17-بگسترد »چه نوع فعلی است؟

الف)مضارع اخباری                    ج)ماضی بعید

ب)مضارع التزامی                      د)ماضی التزامی

 

18-مرید «شمس» چه کسی بود؟

الف)مولوی                           ج)بها ولد

ب)عطار                             د)حسام الدین چلبی

19-نهاد در جمله «از آنکه شیفته عشقم»کدام است؟

الف)   م                   ج)عشق

ب)شیفته                   د)محذوف است

20)ارمغان حجاز» اثر کیست؟

الف) حسینعلی راشد                  ج)نظام الملک

ب)اقبال                                د)شهیدی

21-معنی واژه «لمحه» کدام است؟

الف)زمان اندک                  ج)بوی خوش

ب)دمیدن                         د)آواز خوش

22-«دریا»در مصراع «او که می رفت مرا هم به دل دریا برد»استعاره از چیست؟

الف)حقیقت                       ب)هستی

ب)عشق                            د)قدرت

23-در بیت« تو مپندارکه مجنون سر خود مجنون گشت/از سمک تا به سهایش کشش لیلی بود»چه آرایه ای مشهود نیست؟

الف)مراعات نظیر                    ج) طباق

ب)استعاره                             د) جناس

24-ابزار عارف کدام است؟

الف)عقل                          ج)منطق

ب)تصفیه                         د)استدلال

25- شعار کعبه» چه نوع اضافه ای است؟

الف)توضیحی                     ج)استعاری

ب)تخصیصی                    د)تشبیهی